Posted in kyky belajar

我 的 英 雄,Mei mei

Ini karangan pertama saya dalam bahasa mandarin… ^___^

Masih kacau penulisannya… :p

Nanti kalau udah dinilai sama Lao shi dan diedit, saya benerin lagi deh!

*semoga dapet nilai bagus! aamiin!

wǒ       jiào                  xiàn    zài       wǒ       xiǎng  gào     sù        nǐ         wǒ       de

我        叫 kyky。       现        在        我        想        告        诉        你        我        的

māo    tā         jiào                  wǒ       bǎ        tā        yīn       wéi      tā

猫。    它        叫 Mei-mei。 我        把        它Mei mei      因        为        它

hěn     kě        ài         jìn        guǎn   tā         shì       yī         gè        nán     de        tā

很        可        爱        尽        管        它        是        一        个        男        的。    它

de        tóu      fà         shì       xiāng  jié        hé       de        huī      sè        zōng   sè

的        头        发        是        相        结        合        的        灰        色,    棕        色,

hé      bái       sè                    xǐ         zǎo      měi      liǎng   gè        xīng    qī

和        白        色。Mei mei 洗        澡        每        两        个        星        期。

 

zǒng    shì       tīng     wǒ       shuō   de        huà     tā         bù       jìn

Mei mei          总        是        听        我        说        的        话。    它        不        进

wǒ       de        fáng    jiān      rú        guǒ     wǒ       bù       chēng zhī       tā         tā

我        的        房        间,    如        果        我        不        称        之        它。    它

zǒng   shì       zài       qián    mén    shàng

总        是        在        前        门        上。

 

yǒu     yī         tiān     wǒ       jué       de        tā         zhàn   zài       mén    qián    de

有        一        天        我        觉        得        它        站        在        门        前        的

chú     fáng    dāng   wǒ       gěi       tā         dǎ        diàn    huà     tā         bù       yuàn

厨        房。    当        我        给        它        打        电        话。    它        不        愿

yì         bān     jiā        nà       lǐ          wǒ       gǎn     dào     shēng qì         wǒ       kào

意        搬        家        那        里。    我        感        到        生        气,    我        靠

jìn        gěi       tā         wǒ       tū         rán      jué       de        wǒ       chú     fáng    sì

近        给        它。    我        突        然        觉        得        我        厨        房        似

huǒ     le         wǒ       wàng  le         guān   lú         zǐ         lǐ          suǒ     yǐ         wǒ

火        了。    我        忘        了        关        炉        子        里。    所        以        我

shuǐ    dào     jìn        lú         zǐ         lǐ          huǒ     xiāng  xíng    jiàn      chù

水        倒        进        炉        子        里。    火        相        形        见        绌。

wǒ       gǎn     xiè       tā         xiè       xiè       nǐ

我        感        谢        它。    谢        谢        你, Mei mei.

Advertisements

Author:

Life is adventure, fun and fabulous

One thought on “我 的 英 雄,Mei mei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s